biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A

RODO

Inspektorem ochrony danychosobowych wyznaczonym w
Zespole Szkolno-Przedszkolny w Świętnie

jest Pani Natalia Ratajewska


e-mail kontakt@rodo-leszno.com.pl,
tel. 783 479 791

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych.

Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, powinny mieć możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia. W związku z tym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym podmiotom.

 

 

INFORMACJA OGÓLNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętnie, ul. Szkolna 3, 64-224 Świętno.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Natalia Ratajewska:
   e-mail:
  kontakt@rodo-leszno.com.pl

 telefonicznie: 783479791

 

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b lub c Rozporządzenia RODO w celu:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 • w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  Administrator opracował klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób, których dane przetwarza.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami określonymi w obowiązujących w przepisach prawa, w szczególności Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach a także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym z mocy prawa podmiotom, w tym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji, podmiotom z którymi współpracuje Administrator na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych.
 3. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły lub innych mediach w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane te są przetwarzane na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
 4. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można zgłaszać pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych (art. 15 Rozporządzenia RODO), sprostowania (art. 16 Rozporządzenia RODO), usunięcia (wyłącznie w przypadkach określonych w art. 17 Rozporządzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia RODO).
 6. Podanie danych dla realizacji obowiązków prawnych jest obligatoryjne, a obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – podanie danych jest dobrowolne.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
pliki do pobrania:
klauzulainformacyjnamonitoring_(1650967100).docx
format: docx
wielkość: 49 KB
klauzulainformacyjnaimpreza_(1650967098).odt
format: odt
wielkość: 9 KB
klauzulainformacyjna-rekrutacjapedagogiczni_(1650967096).docx
format: docx
wielkość: 17 KB
klauzulainformacyjna-rekrutacjaniepedagogiczni_(1650967094).docx
format: docx
wielkość: 17 KB
klauzulainformacyjna-osobyodbierajcedzieckozprzedszkola1_(1650967089).docx
format: docx
wielkość: 17 KB
klauzulainformacyjna-kontrahenci_(1650967086).docx
format: docx
wielkość: 16 KB
klauzulainformacyjna-dzieckoirodzice1_(1650967082).docx
format: docx
wielkość: 17 KB
iod-informacja_(1650967073).docx
format: docx
wielkość: 14 KB
iod-informacja24_(1642063882).docx
format: docx
wielkość: 14 KB
klauzulainformacyjna-oglna1_(1642063880).docx
format: docx
wielkość: 17 KB
pokaż metrykę wpisu RODOMETRYKA:
 liczba odwiedzin: 13901      online: 1